Introductie

/Introductie
Introductie2018-01-19T17:00:48+00:00

Willem Witteveen

Introductie

Willem Witteveen (1957) studeerde navigatie aan de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam, waarna hij 15 jaar dienstdeed als stuurman op Nederlandse koopvaardijschepen en daarna 25 jaar werkte als registerloods in de Rotterdamse haven. Zijn achtergrond als navigatie officier, samen met zijn jarenlange ervaring en vele reizen naar veel verschillende landen en culturen was het begin van een levenslange interesse in oude beschavingen, oude documenten en oude boeken.

Na zijn carrière als stuurman en loods is hij nu voltijds onderzoeker en zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het Oude Egypte van voor de eerste dynastieën, zo’n 3200 jaar voor Christus, en de connecties en eventuele verbanden met de menselijke geschiedenis. Hij heeft hierover vele artikelen geschreven, zowel in tijdschriften als op internet en zijn eerste Nederlandse boek over de functie van de Grote Piramide werd gepubliceerd in oktober 2012. Hij woont in Nederland samen met zijn vrouw en twee kinderen.

Zijn onderzoek wordt ondersteund door regelmatige bezoeken aan Egypte. Nog steeds is er veel te ontdekken, maar onderzoek naar eeuwenoude mysteries door niet conventioneel opgeleide egyptologen en archeologen wordt helaas niet altijd ondersteund of toegejuicht door de lokale autoriteiten. Gelukkig zijn er meer en meer onderzoekers en wetenschappers uit verschillende disciplines die geïnteresseerd zijn in de bijzondere technologieën die de basis vormden voor diverse wereldwijde oude beschavingen. Meer gespecialiseerde wetenschappers en onderzoekers op het gebied van wetenschapsfilosofie, astronomie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, navigatie, steenbewerking, architectuur en bouwkunde blijken, naast het werk van archeologen en egyptologen, noodzakelijk om tot meer gedegen conclusies te komen over bijvoorbeeld de gebruikte technologieën van beschavingen uit ons verre verleden.

Het gaat er namelijk niet om wat je hebt gestudeerd, maar het gaat er om dat je logisch kunt denken en in staat bent tot het leggen van verbanden, zonder daarbij te worden gehinderd door beklemmende dogma’s. Het is de hoogste tijd om wetenschap en spiritualiteit met elkaar te verbinden, want dit was namelijk al in de Oud-Egyptische cultuur en andere oude culturen verankerd.

Het voornaamste doel van zijn boeken, artikelen en website is om meer mensen te bereiken die zelf in staat willen en durven zijn om over hun eigen verleden na te denken en daarnaast zelf conclusies te durven trekken in plaats van het blindelings volgen van niet altijd betrouwbare bronnen die vaak hun oorsprong hebben in de reguliere wetenschap. Geloof niet zomaar altijd alles wat je wordt verteld in de reguliere media en geschiedenisboeken, maar observeer en denk zelf. Zo is de Grote Piramide bijvoorbeeld geen graftombe en zeker niet gebouwd in de luttele 20 jaar zoals nu nog steeds wordt beweerd. Sommige dogma’s zijn zeer hardnekkig en moeilijk te doorbreken en dat is ze niet altijd kwalijk te nemen omdat de expertise vaak ontbreekt, de expertise van ervaren en professionele vakmensen en wetenschappers uit verschillende disciplines.

Daarom is de buizerd van grote betekenis en loopt als een rode draad door zijn boeken en artikelen. Tussen het schrijven door werd hij in de natuur vaak vergezeld door een buizerd. De buizerd is namelijk een totemdier dat leven en dood vertegenwoordigd, maar staat ook symbool voor het ontwikkelen van een nieuwe visie – jouw visie om precies te zijn.

facebook

the harmony of sound

The values of the diameter of the Moon of 2,160 English statute miles and of the Sun of 864,000 statute miles are linked to musicology. The number 216 corresponds to 216 hertz as an octave of the natural attune of 432 hertz instead of 440 hertz, which is now regarded as the standard frequency of sound on which all tuning forks and musical instruments are tuned. Mid twentieth century, the 440-hertz frequency was internationally accepted as the standard musical, but unnatural keynote A. The more natural 432-hertz frequency complies with the harmonics of the universe and better suits human nature. When the A is equal to 432 hertz, then the musical note E is equal to 324 hertz with its ‘Great Octave’ being 81 hertz, the lowest E-tone playable on a musical instrument, and the fifth harmonic of the ‘Golden Frequency of Giza’ of 16.2 hertz. The relationship between the Sun, Earth and Moon is based on the number 432 as a harmonious and universal constant. ‘Musica Universalis.’

The number 432 is a significant universal constant and the natural harmonic frequency of 432 hertz seems the only right choice as the standard frequency. All in perfect harmony with the universe and numerically related to the number 9, the ‘number of creation.’ All digits of these universal numbers always add up to 9 as if the number 9 is a means of control for the correctness of the specific number. This applies to all other frequencies when the natural standard frequency is 432 hertz instead of 440 hertz. The 432-hertz frequency is only 8 hertz down in frequency but a clear measurable difference in harmony, both audible and visible. The most precise musical instrument ever created is the original antique Stradivarius violin, designed to resonate at a frequency of 432 hertz, similar to all ancient Egyptian and ancient Greek instruments.

de harmonie van klank

De diameter van de Maan van 2160 Engelse ‘statuut mijl’ en de diameter van de Zon van 864.000 mijl zijn direct gekoppeld aan de muziekwetenschap. Het getal 216 komt overeen met de 216 hertz-frequentie als een octaaf van de natuurlijke frequentie van 432 hertz in plaats van 440 hertz, die nog steeds beschouwd wordt als de standaard frequentie waarop alle stemvorken en muziekinstrumenten zijn gestemd. Halverwege de twintigste eeuw werd de 440 hertz frequentie internationaal aanvaard als de standaard muziek- of kamertoon A. De meer natuurlijke frequentie van 432 hertz is echter gebaseerd op de harmonie van het universum en past veel beter bij de menselijke natuur. Als de A gelijk zou zijn aan 432 hertz, dan zou de bijbehorende muziektoon E gelijk zijn aan 324 hertz waarvan het zogenaamde ‘Groot Octaaf’ dan weer gelijk is aan 81 hertz, de laagste E-toon die door een muziekinstrument kan worden gespeeld en is tegelijkertijd de ‘vijfde harmonische’ van de ‘Gulden Frequentie van Gizeh’ van 16.2 hertz. Het verband tussen de Zon, Aarde en de Maan berust op het getal 432 als harmonische en universele constante. ‘Musica Universalis.’

Het getal 432 is een significante universele constante en de natuurlijke harmonische frequentie van 432 hertz is daarom de enige juiste keuze voor de te gebruiken standaard frequentie in de muziek. In perfecte harmonie met het universum en numeriek opgeteld gelijk aan het cijfer 9, een belangrijk scheppingsgetal. Alle afzonderlijke cijfers van deze universele getallen zijn opgeteld altijd gelijk aan 9 alsof het cijfer 9 een controlemiddel is voor de juistheid van het betreffende getal. Dit geldt voor alle frequenties als de natuurlijke standaardfrequentie gelijk is aan 432 hertz in plaats van 440 hertz. De 432 hertz-frequentie is maar 8 hertz lager in toon en toch is er een duidelijk verschil, zowel hoorbaar als zichtbaar via zijn waterklankbeeld. Het meest nauwkeurige muziekinstrument ooit gemaakt is de originele Stradivarius viool die is ontworpen om te resoneren op een frequentie van 432 hertz, net als alle Oud-Egyptische en Oud-Griekse instrumenten.